Als aanvrager, tevens betalingsplichtige wordt aangemerkt:

 • Een ouder, voogd of verzorger, indien de leerling jonger dan 18 jaar is,
 • de leerling zelf in alle andere gevallen met dien verstande dat ouders/verzorgers van cursisten jonger dan 21 jaar altijd aansprakelijk blijven voor betaling van het lesgeld.

Inschrijving voor de lessen

 • Een inschrijvingsformulier wordt ingediend en digitaal ondertekend door de betalingsplichtige.
 • Inschrijving geschied door een inschrijfformulier digitaal te verzenden. Met het inzenden van het formulier verklaart de betalingsplichtige zich akkoord met deze algemene voorwaarden.
 • De overeenkomst wordt aangegaan voor een half jaar (peildata zijn 1 augustus en 1 februari).
 • De overeenkomst wordt, zonder schriftelijke opzegging, stilzwijgend verlengd.

Totstandkoming van de overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand op het moment, dat de leerling is geplaatst voor de lessen na aanmelding en ondertekening van het inschrijfformulier.

Beëindiging van de lessen

 • Uitschrijving kan alleen schriftelijk (ook per e-mail).
 • Het verzoek tot uitschrijving moet voor 1 januari of 1 juli van het betreffende deel van het cursusjaar ontvangen zijn.
 • De opzegtermijn bedraagt 1 maand.

Betalingsregeling lesgelden

 • De lesgelden zijn per persoon per jaar.
 • Het lesgeld wordt in 10 gelijke termijnen voldaan door middel van een doorlopende automatische incasso.
 • Indien een leerling in de loop van het lesgeldjaar wordt toegelaten, is lesgeld verschuldigd naar rato van het aantal kalendermaanden dat vanaf de toelating in het lesgeldjaar resteert. De kalendermaand van toelating wordt daarbij meegeteld.

Overige voorwaarden

 • Bij incidenteel verzuim van de leerling wordt geen lesgeld kwijtgescholden.
 • Per lesjaar worden 36 lessen gegeven.
 • Indien het vastgestelde aantal lessen niet wordt gegeven, kan door de cursist aan het einde van het cursusjaar schriftelijk lesgeldrestitutie worden gevraagd. De restitutie bedraagt een evenredig deel van de uitval.
 • Indien een docent langer dan één week afwezig is worden de lessen waargenomen door een vervangende docent.
 • De vakanties lopen gelijk aan de vakantieregeling van het voortgezet onderwijs (regio noord).
 • Bij niet nakomen van de lesgeldverplichting, wordt er eenmalig een nieuwe termijn van betaling vastgesteld. Indien ook binnen deze termijn niet is betaald, wordt hij of zij in gebreke gesteld en worden administratiekosten in rekening gebracht. Daarna volgt een uiterste betalingstermijn van vijf werkdagen. Bij niet voldoen van de vordering volgt de gang naar de deurwaarder. De kosten hiervan komen voor rekening van de lesgeldplichtige. Tevens worden de lessen beëindigd vanaf de datum dat de vordering wordt voorgelegd aan de deurwaarder.

Tenslotte

 • Het bestuur is bevoegd van de Algemene Voorwaarden af te wijken, indien strikte toepassing daarvan onredelijke consequenties zou hebben.